montessori

Aktualna data: 26 maja 2017r

nasze galerie

Koncepcja pracy

Naszą działalność opisuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.?


                                                         
Koncepcja pracy
Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w JarosławiuPodstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1270.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i przedszkoli.


Wizja przedszkola

1. Proces wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Sylwetka absolwenta


Absolwent przedszkola:
 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem.
2. Wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka oraz jego sytuację społeczną poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w formach prowadzonych przez specjalistów.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe – wdrożona innowacja pedagogiczna „ Twórcza adaptacja systemu edukacyjnego Marii Montessori”. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują z sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do kształtowania otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:
 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
 • Promocja zdrowia.
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.
 • Inne zadania.
Realizacja zadań ma następujące formy:
 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją podkarpacką. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju.

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez pracę systemem edukacyjnym Marii Montessori oraz poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

4. Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne takie jak pomoce montessoriańskie w każdej grupie, urządzenia do terapii sensorycznej w postaci Sali Doświadczania Świata oraz mini Sala zabaw ruchowych, które pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych na powstałej „ Przyrodniczej ścieżce edukacyjnej”.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Podstawą zmian jest coroczna analiza zasobów przedszkola, jego specyfiki oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach środowiska lokalnego. Realizacja koncepcji odbywa się poprzez uwzględnianie jej założeń i priorytetów w planach pracy na kolejny rok z wykorzystaniem wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Priorytety – kierunki planowanych zmian
 • wdrożenie i upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju,
 • modyfikacja systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację włączającą,
 • modyfikowanie nowatorstwa pedagogicznego,
 • doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 • poszerzenie katalogu własnych tradycji.

*Kolejne priorytety placówki będą uzupełniane metodą planowania kroczącego, tj. dopisywane co roku.

Życie i działalność Marii Montessori

Maria Montessori to twórczyni oryginalnego systemu edukacyjno – wychowawczego. To ona całe swoje życie poświęciła innym- dobru dziecka.

      Okres życia i cała działalność Marii Montessori  ściśle powiązany jest z nurtem pedagogicznym  zwanym „nowym wychowaniem”, a ona sama zaliczana do grona  wybitnych reformatorów edukacji wczesnoszkolnej. Bliższe poznanie myśli ,poglądów i działań Montessori stwarza okazje do poznanie zasad i metod pracy z dziećmi.

      Maria Montessori urodziła się w 1870 r. we Włoszech . Była włoską lekarką, pedagogiem, psychologiem. W 1896 r. ukończyła studia medyczne w Uniwersytecie Rzymskim , będąc wówczas pierwszą kobietą lekarzem  we Włoszech. W niedługim czasie podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej  Uniwersytetu Rzymskiego , kontynuując jednocześnie rozpoczęta praktykę lekarską. W klinice tej po raz pierwszy zetknęła się z dziećmi upośledzonymi  i poświęca im coraz więcej czasu. Studiuje literaturę z zakresu psychiatrii. Znaczące osiągnięcia Marii Montessori w tej dziedzinie zaowocowały powierzeniem jej stanowiska dyrektora w instytucie Medyczno – Pedagogicznym Kształcenia Nauczycieli  dla Opieki nad Dziećmi Umysłowo Upośledzonymi.

      Samodzielne studia, praca z dziećmi, doświadczenia nabyte w trakcie prowadzenia Instytutu Kształcenia , doskonała znajomość sytuacji i rozwoju dziecka, analiza sposobu pracy z dzieckiem  zaczęły przynosić niespodziewane rezultaty.

      Maria Montessori pierwsza stworzyła naukowo opracowany system materiałów rozwojowych do pracy z dziećmi , w oparciu o które dzieci miały rozwijać narządy ruchowe, wzrokowe, dotykowe- czyli zmysły , a przez to przysposabiać je do przyszłej pracy. Okazało się , że opracowane materiały rozwojowe  do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo dawały świetne rezultaty edukacyjne zwłaszcza w dziedzinie czytanie i pisania.  W związku z tym Montessori coraz głębiej interesuje się dzieckiem , jego prawami rozwoju , jego potrzebami we wszystkich obszarach rozwojowych i jest przekonana, ze opracowane przez nią materiały do pracy z dziećmi dadzą również wymierne korzyści w przypadku pracy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się . Tak więc Montessori podejmuje studia z zakresu antropologii ,psychologii, higieny ,filozofii oraz pracę badawczą w szkołach. Dotychczasowe doświadczenia chce  zastosować w pedagogice prawidłowo rozwijających się dzieci.

       W 1907 r. otworzyła w Rzymie pierwszy Dom Dziecięcy – „ Casa dei Bambini”. Była to świetlica – przedszkole dla dzieci z marginesu społecznego. Montessori sama zajęła się organizacją tej placówki i jej wyposażeniem nie tylko w meble dostosowane do wzrostu dzieci , ale przede wszystkich w materiały do pracy z dziećmi opracowane na bazie różnych doświadczeń przez siebie.  Jednocześnie kształciła opiekunki do pracy z dziećmi. W niedługim czasie „Casa dei Bambini” zyskało rozgłos, bo dzieci stopniowo ulegały resocjalizacji, obserwowano korzystne zmiany w ich zachowaniu, - dzieci były coraz bardziej skupione i uporządkowane. Było to kluczowe odkrycie Montessori- zjawisko polaryzacji uwagi, polegające na głębokiej , skoncentrowanej pracy, szczególnym skupieniu na zajęciu. Dzięki temu tworzono kolejne placówki , które licznie odwiedzane były przez pedagogów, psychologów i zainteresowanych rodziców.

      Rok 1910 to rok , w którym Montessori podjęła decyzję o zawieszeniu praktyki lekarskiej i całkowitym oddaniu się pracy pedagogicznej , której głównym celem było rozwijanie, doskonalenie i upowszechnianie swojej metody pracy z dziećmi. Rozwijaniu tej metody pracy z dziećmi opartej na specyficznych materiałach rozwojowych , będących wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi, ich rzetelnej , wnikliwej i systematycznej obserwacji , znajomości pedagogiki, psychologii, filozofii, , antropologii Montessori poświęciła niemalże całe swoje życie . Metodę propagowała poprzez kursy wykłady, prezentację pomocy  w wielu krajach na całym świecie, m. in. w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Indiach, zakładała także stowarzyszenia montessoriańskie  propagujące idee jej metody.

      Ostatni okres życia Montessori obfitował w szczególne wydarzenia. W 1949 r. była kandydatką do pokojowej nagrody Nobla, otrzymała Krzyż Ligi Honorowej nadany przez Uniwersytet Sorboński. W San Remo poprowadziła kongres na którym prezentowała nowe pomoce do nauki geografii, botaniki , astronomii. Mimo sędziwego wieku była wyjątkowo aktyna osobą. Zmarła w 1952r.  w  Holandii, a ostanie miejsce jej zamieszkania, czyli dom w Amsterdamie jest siedzibą międzynarodowego stowarzyszenia  Montessori i miejscem pamięci narodowej.

       Myśli pedagogiczne Marii Montessori sformułowane z początkiem XX wieku  pozostają aktualne do dziś. Przedszkola i szkoły Montessori są placówkami aktywności dziecka, a dzieła pedagogiczne Montessori  skarbnicą myśli pedagogicznych.

Opracowała: Agnieszka Molter
losowe fotografie zobacz wszystkie
57f0e08b9fae0 o,size,933x0,q,70,h,3da0a4
DSCN0001
57f0e0c74d93e o,size,933x0,q,70,h,c78315
WP 20170209 045