montessori

Aktualna data: 9 lutego 2016r

nasze galerie

Koncepcja pracy


„ Nauczyciel jeśli rzeczywiście chce dawać wsparcie

musi iść za dzieckiem,

swoje własne poczynania, postępowanie uzależnić od dziecka

… nie odwrotnie”
 
Koncepcja pracy

Miejskiego Przedszkola Nr 8 Montessori w Jarosławiu


O naszej placówce:

Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori mieści się przy osiedlu Słonecznym  w Jarosławiu. W przedszkolu jest 5 oddziałów, do których może uczęszczać 125 dzieci. Od 1994 roku praca edukacyjno – wychowawcza prowadzona jest w  oparciu  o założenia edukacyjne pedagogiki Marii Montessori.

Pracę edukacyjno – wychowawczą wzbogacamy poprzez:
 • wprowadzanie gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencją emocjonalną dziecka,
 • wprowadzanie elementów pedagogiki zabawy, muzykoterapii Batii Straus, kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 • wprowadzaniu ćwiczeń i zabaw zapobiegających ryzyku dysleksji,
 • prowadzenie ćwiczeń stymulujących rozwój zmysłów w Sali Doświadczania Świata,
 • wykorzystanie walorów terapeutycznych montessoriańskich materiałów rozwojowych,
 • prowadzenie zajęć szachowych, teatralnych, laboratoryjnych, plastycznych,
 • zajęcia otwarte – zapraszamy rodziców do udziału w procesie rozwoju własnego dziecka poprzez prowadzenie lekcji eksperckich/ prezentacja zawodu, hobby/,
 • organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów, kolekcjonerami, hobbystami,
Ponadto prowadzone są:
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia rytmiczno – umuzykalniające,
Misja przedszkola

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

Wizja przedszkola

1.Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także  zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Wybór przez rodziców przedszkola jest mocną przesłanką do ich aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka.

Sylwetka absolwenta


Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

Wykazuje:
 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji na wykonywanej pracy, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na sytuacje problemowe

Jest:
 • otwarte i tolerancyjne, życzliwie nastawione do świata i ludzi
 • wyposażone w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości
 • odpowiednio przygotowane do obowiązku szkolnego
 • odpowiedzialne za swoje zachowanie
 • aktywne, dociekliwe i kreatywne

Umie:
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję gdy, samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki,
 • akceptować siebie i innych,
 • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 • obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką,
 • dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,
 • okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym,

Rozumie, zna:
 • prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, respektuje prawa innych
 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • skutki niebezpiecznych zabaw i zachowań.
 • konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi.
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku
 • swoje zalety i mocne strony

Nie obawia się:
 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu
 • wyrażać swoich uczuć

2. Procesy zachodzące w przedszkolu 


Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju.

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

4. Zarządzanie przedszkolem

4.1 Kadra pedagogiczna
 
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele uzyskali kwalifikacje do pracy metodą Marii Montessori poprzez:
 1. Ukończenie kursów propedeutycznych i doskonalących.
 2. Ukończenie studiów podyplomowych.
 3. Odbycie praktyk pedagogicznych w placówkach krajowych (Lodź, Lublin, Kraków, Poznań) oraz zagranicznych (Niemcy, Holandia, Austria).

Nauczycielki posiadają również kwalifikacje specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

4.2 Przygotowane otoczenie

Odpowiednio zorganizowane otoczenie – to otoczenie, które z jednej strony wychodzi naprzeciw rozwijającym się potrzebom dziecka, z drugiej zaś pozwala je realizować swobodnie i bez przeszkód. Podstawowe komponenty to:

1. Grupa wymieszana wiekowo – 3-5 lat,
 • daje dzieciom większe możliwości rozwoju intelektualnego ( mają możliwość wzajemnego doświadczania),
 • wzmaga motywację do uczenia się, zwłaszcza u dzieci młodszych,
 • podnosi efektywność uczenia się, sprzyja szybszemu uspołecznieniu się dzieci.
2. Materiał rozwojowy

Jest tak przygotowany, rozmieszczony w sali i udostępniony dzieciom, że tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Umożliwia on wyjście w uczeniu się od poznania zmysłowego, służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu, ale kształtowaniu całej osobowości. Powinien być wprowadzony w określonym czasie i określonej wrażliwości dziecka na dane bodźce. Został on przygotowany zgodnie z następującymi zasadami:
 • stopniowania trudności,
 • przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,
 • budzenie ciekawości i zainteresowania dziecka,
 • wyzwalanie różnych form aktywności,
 • kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań i czerpanie radości z sukcesu, której nie zastąpi żadna ocena. Dzięki temu dziecko nabiera zaufania we własne siły i pragnie podejmować nowe trudniejsze zadania.
Kategorie materiału dydaktycznego ( rozwojowego)
 1. Materiał do ćwiczeń życia praktycznego, związanych z troską o środowisko, o samego siebie, ćwiczeń dotyczących zwyczajów i form grzecznościowych w grupie, ćwiczeń związanych pracami domowymi.
 2. Materiał sensoryczny, służący wszechstronnemu kształceniu zmysłów oraz pobudzeniu aktywności umysłowej.
 3. Materiał „akademicki”, służący nauce języka, matematyki, geografii, biologii, historii, religii i innych dziedzin wiedzy.
 4. Materiały artystyczne, związane z ekspresją dziecka.
Formy pracy:
 1. Praca indywidualna z materiałem rozwojowym
 2. Praca w małych zespołach
 3. Praca z całą grupą
 4. „Otwarte drzwi” – zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola, warsztaty integracyjne z rodzicami

Reguły pracy:
 • zasady pracy wolnej wg Marii Montessori
 • system motywacyjny
 • reguły dla rodziców – ujednolicone oddziaływania wychowawcze na płaszczyźnie rodzic – dziecko, nauczyciel – dziecko, respektowanie opinii nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju
Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Priorytety – kierunki planowanych zmian
 1. Upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju.
 2. Wypracowanie systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. Zagospodarowanie terenu zielonego na przyrodniczą ścieżkę edukacyjną

Życie i działalność Marii Montessori

Maria Montessori to twórczyni oryginalnego systemu edukacyjno – wychowawczego. To ona całe swoje życie poświęciła innym- dobru dziecka.

      Okres życia i cała działalność Marii Montessori  ściśle powiązany jest z nurtem pedagogicznym  zwanym „nowym wychowaniem”, a ona sama zaliczana do grona  wybitnych reformatorów edukacji wczesnoszkolnej. Bliższe poznanie myśli ,poglądów i działań Montessori stwarza okazje do poznanie zasad i metod pracy z dziećmi.

      Maria Montessori urodziła się w 1870 r. we Włoszech . Była włoską lekarką, pedagogiem, psychologiem. W 1896 r. ukończyła studia medyczne w Uniwersytecie Rzymskim , będąc wówczas pierwszą kobietą lekarzem  we Włoszech. W niedługim czasie podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej  Uniwersytetu Rzymskiego , kontynuując jednocześnie rozpoczęta praktykę lekarską. W klinice tej po raz pierwszy zetknęła się z dziećmi upośledzonymi  i poświęca im coraz więcej czasu. Studiuje literaturę z zakresu psychiatrii. Znaczące osiągnięcia Marii Montessori w tej dziedzinie zaowocowały powierzeniem jej stanowiska dyrektora w instytucie Medyczno – Pedagogicznym Kształcenia Nauczycieli  dla Opieki nad Dziećmi Umysłowo Upośledzonymi.

      Samodzielne studia, praca z dziećmi, doświadczenia nabyte w trakcie prowadzenia Instytutu Kształcenia , doskonała znajomość sytuacji i rozwoju dziecka, analiza sposobu pracy z dzieckiem  zaczęły przynosić niespodziewane rezultaty.

      Maria Montessori pierwsza stworzyła naukowo opracowany system materiałów rozwojowych do pracy z dziećmi , w oparciu o które dzieci miały rozwijać narządy ruchowe, wzrokowe, dotykowe- czyli zmysły , a przez to przysposabiać je do przyszłej pracy. Okazało się , że opracowane materiały rozwojowe  do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo dawały świetne rezultaty edukacyjne zwłaszcza w dziedzinie czytanie i pisania.  W związku z tym Montessori coraz głębiej interesuje się dzieckiem , jego prawami rozwoju , jego potrzebami we wszystkich obszarach rozwojowych i jest przekonana, ze opracowane przez nią materiały do pracy z dziećmi dadzą również wymierne korzyści w przypadku pracy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się . Tak więc Montessori podejmuje studia z zakresu antropologii ,psychologii, higieny ,filozofii oraz pracę badawczą w szkołach. Dotychczasowe doświadczenia chce  zastosować w pedagogice prawidłowo rozwijających się dzieci.

       W 1907 r. otworzyła w Rzymie pierwszy Dom Dziecięcy – „ Casa dei Bambini”. Była to świetlica – przedszkole dla dzieci z marginesu społecznego. Montessori sama zajęła się organizacją tej placówki i jej wyposażeniem nie tylko w meble dostosowane do wzrostu dzieci , ale przede wszystkich w materiały do pracy z dziećmi opracowane na bazie różnych doświadczeń przez siebie.  Jednocześnie kształciła opiekunki do pracy z dziećmi. W niedługim czasie „Casa dei Bambini” zyskało rozgłos, bo dzieci stopniowo ulegały resocjalizacji, obserwowano korzystne zmiany w ich zachowaniu, - dzieci były coraz bardziej skupione i uporządkowane. Było to kluczowe odkrycie Montessori- zjawisko polaryzacji uwagi, polegające na głębokiej , skoncentrowanej pracy, szczególnym skupieniu na zajęciu. Dzięki temu tworzono kolejne placówki , które licznie odwiedzane były przez pedagogów, psychologów i zainteresowanych rodziców.

      Rok 1910 to rok , w którym Montessori podjęła decyzję o zawieszeniu praktyki lekarskiej i całkowitym oddaniu się pracy pedagogicznej , której głównym celem było rozwijanie, doskonalenie i upowszechnianie swojej metody pracy z dziećmi. Rozwijaniu tej metody pracy z dziećmi opartej na specyficznych materiałach rozwojowych , będących wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi, ich rzetelnej , wnikliwej i systematycznej obserwacji , znajomości pedagogiki, psychologii, filozofii, , antropologii Montessori poświęciła niemalże całe swoje życie . Metodę propagowała poprzez kursy wykłady, prezentację pomocy  w wielu krajach na całym świecie, m. in. w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Indiach, zakładała także stowarzyszenia montessoriańskie  propagujące idee jej metody.

      Ostatni okres życia Montessori obfitował w szczególne wydarzenia. W 1949 r. była kandydatką do pokojowej nagrody Nobla, otrzymała Krzyż Ligi Honorowej nadany przez Uniwersytet Sorboński. W San Remo poprowadziła kongres na którym prezentowała nowe pomoce do nauki geografii, botaniki , astronomii. Mimo sędziwego wieku była wyjątkowo aktyna osobą. Zmarła w 1952r.  w  Holandii, a ostanie miejsce jej zamieszkania, czyli dom w Amsterdamie jest siedzibą międzynarodowego stowarzyszenia  Montessori i miejscem pamięci narodowej.

       Myśli pedagogiczne Marii Montessori sformułowane z początkiem XX wieku  pozostają aktualne do dziś. Przedszkola i szkoły Montessori są placówkami aktywności dziecka, a dzieła pedagogiczne Montessori  skarbnicą myśli pedagogicznych.

Opracowała: Agnieszka Molter
losowe fotografie zobacz wszystkie